☏ 553 400 340
VÝPRODEJ: SLEVY AŽ 50 %
Pořiďte si stylové žaluzie v naší zvýhodněné nabídce.

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Obchodní společnost DEMAXIA, s.r.o., sídlem Praha, Kloboučnická 26, PSČ: 14000, IČ: 06045898, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz pod sp.zn. C 274 918 (dále jen „Společnost“ nebo též „Správce“) přistupuje k osobním údajům maximálně zodpovědně, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje, kdy za tímto účelem přijala přiměřená bezpečnostní opatření a při jejich zpracování postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR“).

Cílem těchto zásad je seznámit své zákazníky, jakož i další osoby, jejichž údaje může Společnost zpracovávat, jakým způsobem Společnost osobní údaje zpracovává a chrání, včetně informace o právech subjektu osobních údajů a jejich uplatnění.

Správce osobních údajů

DEMAXIA, s.r.o.

Sídlem Praha, Kloboučnická 26, PSČ: 14000,
IČ: 06045898,
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 274 918

www.zaluzieee.cz
email: info@zaluzieee.cz
tel.: +420 553 400 340

Účel a zpracování osobních údajů

Společnost osobní údaje zpracovává zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem je tedy plnění smlouvy, tj. dodání zboží a poskytnutí služeb. Kromě tohoto může Společnost zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Po ukončení poskytování služeb může Společnost uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Společnosti a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

Zpracované osobní údaje

Pro výše uvedené účely zpracovává Společnost osobní údaje, které jsou Vámi poskytnuty. Jedná se zejména o následující údaje:

  • identifikační údaje jako je jméno, příjmení, místo realizace, e-mail a telefon
  • kontaktní údaje
  • emailový a telefonní kontakt.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud Společnosti udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů, a to prostřednictvím emailu nebo telefonní kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání.

Cookies

Při návštěvě webových stránek Společnosti zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání webových stránek Společnosti zákazníky a přizpůsobení obsahu webových stránek.

Příjemci osobních údajů

Společnost zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům Společnosti a jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Společností, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. V případě poptávky zboží a služeb poskytuje Společnost tyto sdělené údaje smluvním partnerům, kteří v případě Vaší poptávky zboží a služeb zajišťují uzavření příslušného smluvního vztahu, dodání zboží a poskytnutí služeb (v tomto případě již následně Společnost Vaše osobní údaje nezpracovává a jejich správcem se stává smluvní partner Společnosti zajišťující dodávku zboží a služeb). Společnost je v zákonem stanovených případech povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jako správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste Společnosti udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může uplatnit.

Máte právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR.

Máte právo, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Společnost zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  •  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena Společnost,
  •  zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany,
  • pro účely přímého marketingu,
  • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případech stanovených GDPR, právo na přenositelnost osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.

Recenzeee

Hodnocení našich zákazníků

4.6
4.6/5

Nezávazná poptávka

NEW: Nezávazná poptávka

Ještě jedna věc…

Děkujeme za odeslání formuláře. Naši kolegové Vám budou v nejbližší době volat, a to z telefonního čísla s předvolbou 553 400 xxx. Abychom Vám stínili co nejdříve, buďte prosím na příjmu.

Upozorňujeme, že pro zrychlení celého procesu Vám můžeme volat i mimo běžnou pracovní dobu, tedy o víkendu nebo o svátcích. Jde nám jen o domluvení termínu nezávazné schůzky – zabere to sotva minutku.

Ve Vašem emailu najdete shrnutí odeslaných informací.

Výprodej

Pořiďte si stínění v jedinečné akční nabídce. Nakoupíte ho teď výhodně se SLEVOU až 50 %.