SLEVA 30 % NA PLISÉ ŽALUZIE
Moderní designovka, s kterou si zastíníte jakoukoli část okna?

Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I – Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) obchodní společnosti DEMAXIA, s.r.o., IČO: 060 45 898, se sídlem Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen ,,zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „objednatel“) za použití prostředků komunikace na dálku nebo na místě určeném zhotovitelem, jakož i vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o dílo spočívající v dodání a montáži věcí k provedení díla (stínící techniky a sítí proti hmyzu), uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou. Dílem se rozumí předmět díla, jak je vymezen ve smlouvě o dílo.
 2. Neadresovaná nabídka k uzavření smlouvy o dílo je zhotovitelem umístěna na webové stránce s formulářem pro nezávaznou poptávku umístěnou na internetové adrese https://www.zaluzieee.cz/poptavka/ (dále jen ,,www stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
 3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními VOP.
 4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění VOP může zhotovitel jednostranně měnit či doplňovat dle § 1752 OZ.

Čl. II – Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace věcí k provedení díla umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nepředstavuje závaznou nabídku dle § 1732 OZ, nýbrž jen výzvu k podání nabídky dle
  § 1733 OZ, tudíž zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně těchto věcí k provedení díla. Ustanovení
  § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní www stránek obsahuje informace o věcech k provedení díla, bez uvedení cen jednotlivých věcí k provedení díla a nákladů na montáž a nákladů spojených s dodáním věcí k provedení díla k objednateli.
 3. V případě učinění poptávky zhotovitelem prostřednictvím www stránek objednatele vyplní objednatel poptávkový formulář na www stránkách, v němž uvede své jméno, příjmení, email, místo, kde má být dílo zhotoveno, telefon a o jakou konkrétní věc k provedení díla má zájem. Do části „Zpráva“ může objednatel uvést skutečnosti, které považuje za důležité pro stanovení cenové nabídky. Poptávku objednatel odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v poptávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel obdržení poptávky objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v poptávkovém formuláři. Konkrétní cenová nabídka na provedení díla bude objednateli učiněna až po obdržení všech potřebných informací od objednatele.
 4. Objednatel může učinit poptávku rovněž prostřednictvím telefonátu či e-mailu na kontaktní údaje uvedené na www stránkách zhotovitele. V e-mailové zprávě nebo v telefonátu je objednatel povinen uvést své jméno, příjmení, e-mail, místo, kde má být dílo zhotoveno, telefon a o jakou konkrétní věc k provedení díla má zájem. V případě poptávky učiněné prostřednictvím e-mailu se zhotovitel s objednatelem spojí prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, ze které byla poptávka odeslána či na telefonní číslo, které bylo v poptávce uvedeno. Konkrétní cenová nabídka na provedení díla bude objednateli učiněna až po obdržení všech potřebných informací od objednatele. 
 5. Cena díla zahrnuje cenu jednotlivých věcí k provedení díla, náklady na montáž, náklady spojené s dodáním věcí k provedení díla objednateli, to vše včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši a souvisejících poplatků (dále jen „cena díla“).
 6. Smluvní vztah vzniká konkludentně uhrazením zálohové faktury/příjmového dokladu ve výši 50 % celkové ceny díla, jejíž úhrada je stvrzena vystavením příjmového pokladního dokladu. Po provedení montáže je zhotovitel povinen objednateli předat písemné přijetí objednávky zboží, předávací protokol a VOP.
 7. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje dodat objednateli dílo specifikované ve smlouvě. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu díla.
 8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.
 9. Zhotovitel je svou nabídkou vázán po dobu 14 dnů od data, kdy byla nabídka odeslána objednateli, není-li v nabídce výslovně uvedeno jinak. Smluvní strany ujednávají, že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ. Nabídka Zhotovitele na uzavření smlouvy o dílo je vždy odvolatelná a lze ji odvolat, pokud odvolání dojde objednateli před doručením přijetí nabídky zhotoviteli.

Čl. III – Odstoupení od smlouvy o dílo

 1. Objednatel bere na vědomí, že dle § 1837 písm. d) OZ nemůže odstoupit od smlouvy o dílo, neboť se jedná o zboží, které je upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu.

Čl. IV – Cena díla

 1. Cena díla je objednateli stanovena cenovou nabídkou zhotovitele zaslanou písemně e-mailem či sdělenou telefonicky. Cena díla je platná v okamžiku odeslání (sdělení) cenové nabídky. V případě, že se DPH do uzavření smlouvy o dílo změní, je objednatel povinen uhradit nedoplatek ceny díla, popř. zhotovitel neprodleně kontaktuje objednatele s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit objednateli přeplatek ceny díla.
 2. Případné slevy z ceny díla poskytnuté zhotovitelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.
 3. Cena díla je splatná následovně:
  a. objednatel uhradí zálohu ve výši 50 % ceny díla při zaměření rozměrů oken či dveří v hotovosti anebo prostřednictvím platebního terminálu a
  b. zbývající část ceny díla ve výši 50 % bezprostředně po dokončení díla a vystavení daňového dokladu – konečné faktury s okamžitou splatností, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu.
 4. Objednatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.
 5. Dojde-li v průběhu provádění díla bez zavinění zhotovitele k nutnosti provést dílo odchylně, k nutnosti provést další práce, nebo dodat další věci určené pro provedení díla, v nabídce nebo ve smlouvě o dílo neuvedené, upozorní zhotovitel objednatele prokazatelným způsobem na tuto skutečnost spolu s uvedením dopadu takové změny díla na termín plnění díla a cenu díla. Zhotovitel je povinen provést takovou změnu díla pouze tehdy, dá-li s touto změnou díla, termínu plnění díla a ceny díla objednatel písemný souhlas. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Za takové práce či takto dodané věci náleží zhotoviteli cena, která bude ujednaná mezi zhotovitelem a objednatelem.
 6. Bankovní poplatky objednatele spojené s platbami zhotoviteli hradí objednatel. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí cenu díla či její část před okamžikem její splatnosti.
 7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části ceny díla z důvodu vad díla nebo jiných tvrzených nároků objednatele vůči zhotoviteli.
 8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, bude-li objednatel, přes písemnou výzvu zhotovitele k zaplacení v dodatečné lhůtě v délce 10 dnů, v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého závazku.
 9. Zhotovitel je oprávněn pozastavit plnění veškerých svých smluvních povinností vůči objednateli až do úplné úhrady všech svých splatných pohledávek, jež má za objednatelem. V takovém případě bude objednatel povinen nahradit zhotoviteli veškeré škody, náklady a výdaje jemu vzniklé.

Čl. V – Provádění díla, předání a převzetí díla, nabytí vlastnického práva

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění závazků plynoucích zhotoviteli ze smlouvy o dílo a těchto VOP.
 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 3 kalendářních týdnů ode dne zaměření rozměrů oken či dveří v místě provádění díla; ustanovení čl. V odst. 3 VOP tím není dotčeno.
 3. Termín zhotovení díla je závislý na termínech dodání věcí k provedení díla dodavateli zhotovitele. Termíny dodání se mohou u jednotlivých věcí k provedení díla lišit v závislosti na složitosti výroby a termínu dodání výrobce. Zhotovitel se nedostane do prodlení s provedením díla, prokáže-li, že prodlení s provedením nebo dokončením díla vzniklo v souvislosti s jednáním výrobců a dodavatelů věcí určených k provedení díla. Dodržení termínu předání díla je závislé na součinnosti ze strany objednatele, zejména na řádném předání všech podkladů, informací a věcí potřebných k provedení díla v termínu stanoveném smlouvou o dílo, umožnění vstupu do prostor, kde má být dílo provedeno a uhrazení plateb na ujednané zálohy.
 4. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti k provádění díla není zhotovitel v prodlení s plněním díla.
 5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, nebo za nemožnost jeho dokončení způsobené nevhodnými pokyny objednatele, nevhodnou dokumentací nebo nevhodnými věcmi dodanými objednatelem, jestliže tento na jejich použití při provádění díla trval i přes upozornění zhotovitele.
 6. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli takové podmínky, aby zhotovitel mohl provádět dílo, zvláště je povinen zajistit pro zhotovitele a jeho pracovníky přístup, vstup a vjezd na místo, kde má být dílo provedeno, zabezpečit přístup k dodávce elektrické energie a dalších médií, je-li jich k montáži třeba. V případě nesplnění těchto povinností ze strany objednatele se adekvátně prodlužuje termín dokončení díla.
 7. Pokud je třeba při provádění díla zhotovitelem u objednatele zasáhnout do zařízení jiného výrobce, odpovídá objednatel sám za obdržení jeho souhlasu či pokynů, kterými podmiňuje případné dodržení jím vystavených záruk.
 8. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za možnost instalace díla v prostorách objednatele pouze pro způsob využití v rozsahu údajů a technických parametrů uvedených v nabídce zhotovitele. Totéž se týká jiného účelu užití díla či jeho kompatibility s jiným zařízením objednatele, pokud zhotovitel v tomto směru objednatele výslovně neujistil, že je to tak možné.
 9. Způsob předání a převzetí díla, doba a místo předání a převzetí díla je sjednáno ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu díla.
 10. Objednatel je povinen dílo převzít a převzetí potvrdit v předávacím protokolu. Tuto povinnost má i v případě, že má dílo vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a ani významným způsobem užívání díla neztěžují. Veškeré výhrady je Objednatel povinen uvést v předávacím protokolu.
 11. Zhotovitel není v prodlení se svou povinností včas předat dílo, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele (tzv. vyšší moc), nebo pokud nastaly z důvodu na straně Objednatele.
 12. Termín předání díla se automaticky prodlužuje v případě prodlení objednatele se splněním jakékoliv jeho povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo nebo těchto VOP.
 13. Dílo se považuje za splněné jeho převzetím objednatelem v místě předání a potvrzením předávacího protokolu nebo okamžikem, kdy objednatel odmítl převzít dílo nebo nepřevzal dílo v místě předání díla nebo okamžikem kdy objednatel odmítl potvrdit předávací protokol. Objednatel je vázán potvrzením předávacího protokolu osobou nacházející se v místě předání díla, neurčil-li ve smlouvě o dílo výslovně osobu oprávněnou k takovému potvrzení.
 14. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla od zhotovitele nebo okamžikem, který se považuje za převzetí díla objednatelem podle předchozího odstavce těchto VOP.
 15. Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu díla, zejména k věcem určeným k provedení díla dodaným zhotovitelem, okamžikem zaplacení celé ceny díla, včetně ceny zhotovitelem dodaných věcí.
 16. Do okamžiku nabytí vlastnického práva podle těchto VOP je objednatel povinen respektovat a ochraňovat vlastnické právo zhotovitele a do tohoto vlastnického práva nezasahovat. Objednatel je oprávněn s dílem disponovat a nakládat s ním způsobem ovlivňujícím jeho hodnotu až po nabytí vlastnického práva, pokud není výslovně ve smlouvě o dílo ujednáno jinak.

Čl. VI – Práva z vadného plnění a záruka

 1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem společnosti DEMAXIA, s.r.o. , který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Pro zveřejnění Reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejné ustanovení o zveřejnění těchto Podmínek.
 2. Zhotovitel je povinen předat dílo v kvalitě a s vlastnostmi dohodnutými ve smlouvě o dílo. Není-li ujednáno jinak, musí mít předané dílo vlastnosti obvyklé.
 3. Zhotovitel neodpovídá za vhodnost díla k určitému použití, ani za jeho kompatibilnost s již existujícím zařízením objednatele, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. V rámci zákonné odpovědnosti dodavatele za vady ani v rámci dodavatelem dobrovolně poskytnuté záruky za jakost však dodavatel neodpovídá ani za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností objednatele, např. mechanickým poškozením, chybným nebo nedbalým nakládáním s dílem, přetížením, nevhodným provozním prostředím, nedostatečnými stavebními pracemi ze strany objednatele, nevhodným pozemkem na osazení a montáž věci, nesplnění povinností podle těchto VOP souvisejících s využitím věci, vady které na věci vznikly po přechodu nebezpečí škody na věci v důsledku přepravy, vnějších zásahů a vlivů, zásahů třetích osob, za které dodavatel neodpovídá.
 4. Objednatel je povinen provést prohlídku díla v okamžiku jeho předání. Vady díla, které lze zjistit při jeho prohlídce, je objednatel povinen vytknout již v předávacím protokolu.
 5. Jiné vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. Tyto vady je nutno uplatnit u zhotovitele u zhotovitele na adrese jeho provozovny, tj. DEMAXIA, s.r.o., Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha 4 – Nusle, na adrese jeho pobočky, tj. Na Heleně 5507/04 Ostrava – Třebovice 722 00 následovně: a. telefonicky na čísle +420 553 400 340, b. písemně e-mailem na adrese reklamace@zaluzieee.cz. Oznámení o vadách musí obsahovat popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje, způsob jejího zjištění a případně fotodokumentaci zjištěné vady díla. Případně lze využít náš on-line formulář na adrese https://www.zaluzieee.cz/reklamace/.
 6. Pokud vada není oznámena včas, veškerá práva objednatele spojená s předmětnou vadou zanikají.
 7. Zhotovitel je zproštěn odpovědnosti za škody na díle, pokud objednatel nedodržel zhotovitelem sdělené pokyny pro použití díla.
 8. Zhotovitel může odmítnout odpovědnost za vady díla, u nějž není konkrétně doložitelné jeho zhotovení zhotovitelem, zejména pro případné odstranění objednatelem identifikačních štítků či jiného označení na díle dodaném zhotovitelem.
 9. Objednatel je povinen v případě výskytu vady dílo ponechat ve stavu, v jakém byly vady zjištěny, po dobu přiměřeně nutnou k přezkoumání existence a posouzení vad ze strany zhotovitele.
 10. Objednatel je povinen zhotoviteli bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady díla.
 11. Není-li výslovným prohlášením zhotovitele poskytnuta záruční doba delší, činí záruční doba 24 měsíců ode dne předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla jeho používáním, na vady způsobené neodbornými zásahy a neodbornou manipulací objednatele nebo třetích osob a použitím neschválených materiálů (neoriginální náhradní díly a spotřební materiál). Záruka se nevztahuje na věci dodané k provedení díla objednatelem. Pro uplatnění záruky je objednatel povinen předložit daňový doklad od zhotovitele.
 12. Objednatel je povinen dílo užívat v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelském manuálu, případně jiném dokumentu obdobné povahy předaným zhotovitelem spolu s dílem objednateli. V případě porušení této povinnosti objednatelem neodpovídá zhotovitel za takto vzniklé vady na díle.
 13. Barevné provedení www stránkách je pouze orientační. Odstín se může lišit vzhledem k nastavení monitoru, samotné zobrazovací technologii a kalibraci barev. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronickou cestou nelze přistoupit.

Čl. VII – Zaměření a montáž

 1. Zhotovitel provádí zaměření rozměrů za účelem zadání požadavků k výrobě věcí k provedení díla zdarma. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit zálohu za zboží ve výši 50 % ceny díla v den zaměření dle čl. II odst. 6 VOP.

Čl. VII – Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zhotovitel a objednatel se zavazují uchovat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti se smlouvou o dílo, a to i po zániku smlouvy o dílo.
 2. Zhotovitel není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinností v souvislosti se smlouvou o dílo. Za nepřímé a následné škody se považují zejména ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívat dílo, náklady na zajištění náhradních dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání díla apod. Zhotovitel není povinen hradit škodu způsobenou objednateli vadou díla dodaného zhotovitelem. Žádné z těchto uvedených omezení náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 3. Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím elektronické adresy info@zaluzieee.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle zhotovitel na elektronickou adresu objednatele.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z smlouvy o dílo je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zhotovitelem a objednatelem ze smlouvy o dílo.
 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 7. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX – Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy o dílo, pro účely jednání o smlouvě o dílo a pro účely plnění veřejnoprávních povinností zhotovitele plní zhotovitel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Čl. X – Doručování

Smluvní strany akceptují doručování veškerých písemností prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného či uznávaného elektronického podpisu.

Čl. XI – Závěrečná ustanovení

 1. Strany smlouvy o dílo se dohodly, že všechny spory vznikající mezi nimi z takové smlouvy, jejíž součástí jsou i tyto VOP, a v souvislosti s ní, nebo s jejím uzavíráním, budou rozhodovány výlučně u soudů ČR, jejíž místní příslušnost bude výlučně určena dle sídla zhotovitele ke dni podání žaloby. Volbou příslušnosti podle předchozí věty není objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby příslušnosti jinak použila dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12.12.2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Nařízení Brusel I bis).
 2. Pokud vztah založený uzavřenou smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 
V případě jakýchkoli nejastností si také můžete přečíst náš REKLAMAČNÍ ŘÁD.

Recenzeee

Hodnocení našich zákazníků

Facebook-reviews (1)
Google-reviews-svg
Klára horáková
Spokojený zákazník

Klára Horáková

„Rychlá reakce na poptávku! Velice milý a ochotný technik Honza nám při zaměřování vše vysvětlil a pomohl nám s výběrem vhodných žaluzií dle našich poažadavků…“

5 star rating
Jiřina vitásková
Spokojený zákazník

Jiřina Vitásková

„Firmu doporučuji, pan Honza Lorenc zaměřil a žaluzie namontoval. Profesionální přístup. Jsme velice spokojeni.“

5 star rating
Klára horáková
Spokojený zákazník

Klára Horáková

„Rychlá reakce na poptávku! Velice milý a ochotný technik Honza nám při zaměřování vše vysvětlil a pomohl nám s výběrem vhodných žaluzií dle našich poažadavků…“

5/5
Jiřina vitásková
Spokojený zákazník

Jiřina Vitásková

„Firmu doporučuji, pan Honza Lorenc zaměřil a žaluzie namontoval. Profesionální přístup. Jsme velice spokojeni.“

5/5

Nezávazná poptávka

NEW: Nezávazná poptávka

Sleva 30 % na plisé žaluzie

Přišel čas na pořízení nového stínění? Plisé žaluzie nejsou v současnosti hitem nadarmo. 

Do odvolání je pro vás máme se slevou 30 %.