Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I – Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) obchodní společnosti DEMAXIA, s.r.o., IČO: 060 45 898, se sídlem Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen ,,prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jakož i vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o dílo spočívající v dodání a montáži zboží, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou. Pro účely těchto VOP se kupní smlouvou rozumí i smlouva o dílo, kupujícím se rozumí i objednatel a prodávajícím se rozumí i zhotovitel.
 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce s formulářem pro nezávaznou poptávku umístěnou na internetové adrese https://www.zaluzieee.cz/poptavka/ (dále jen ,,e-shop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
 3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě či smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními VOP.
 4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění VOP může prodávající jednostranně měnit či doplňovat dle § 1752 OZ.

 

Čl. II – Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nepředstavuje závaznou nabídku dle § 1732 OZ, nýbrž jen výzvu k podání nabídky dle § 1733 OZ, tudíž prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za dopravu v případě objednávky přes e-shop.
 3. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu nebo kontaktuje prodávajícího prostřednictvím telefonátu či e-mailu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, kupní ceně za zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží a platebních údajích a o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
 6. V případě koupě zboží přes e-shop vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím doručením přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. V případě koupě zboží za jeho současné montáže a instalace kupujícímu vzniká smluvní vztah konkludentně uhrazením zálohové faktury ve výši 50 % celkové kupní ceny, jejíž úhrada je stvrzena vystavením příjmového pokladního dokladu. Po provedení montáže je prodávající povinen kupujícímu předat písemné přijetí objednávky zboží, předávací protokol a VOP.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 9. Smluvní strany ujednávají, že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ.

 

Čl. III – Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 písm. d) OZ nemůže odstoupit od kupní smlouvy, neboť se jedná o zboží, které je upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

Čl. IV – Úhrada kupní ceny

 1. Kupní cena je kupujícímu stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě provozovaném na webové stránce e-shopu nebo cenovou nabídkou prodávajícího zaslanou písemně e-mailem či sdělenou telefonicky. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a případných nákladů na dopravu a balné. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny.
 2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 3. V případě nákupu zboží přes e-shop uhradí kupující kupní cenu za zboží vč. nákladů na dopravu a balné na účet prodávajícího ve výši 100 % předem bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím platební karty. Platba na dobírku není možná.
 4. V případě nákupu zboží za jeho současné montáže a instalace uhradí kupující nejprve zálohu ve výši 50 % kupní ceny při zaměření rozměrů oken či dveří (čl. II odst. 7 VOP) v hotovosti anebo prostřednictvím platebního terminálu a zbývající část kupní ceny ve výši 50 % bezprostředně po dokončení díla a vystavení daňového dokladu – konečné faktury s okamžitou splatností, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu.

 

Čl. V – Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží objednané přes e-shop nebo provést montáž a instalaci zboží koupeného za účelem montáže ze strany prodávajícího ve lhůtě 3 kalendářních týdnů ode dne přijetí objednávky kupujícího.
 2. Termín dodání je uveden u každého výrobku, termíny dodání se mohou u jednotlivých produktů lišit v závislosti na složitosti výroby a termínu dodání výrobce. V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacitu, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.
 3. V případě koupě zboží přes e-shop s místem dodání zboží na území České republiky zajišťuje prodávající dopravu vlastními dopravními prostředky, a to za fixní poplatek ve výši 300,- Kč.
 4. V případě, že je způsob dopravy změněn na základě požadavku kupujícího, veškerá rizika a náklady spojené se změnou dopravy přebírá kupující.
 5. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícímu v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

 

Čl. VI – Záruka a reklamace

 1. Není-li výslovným prohlášením prodávajícího poskytnuta záruční doba delší, činí záruční doba 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Pro uplatnění záruky je zákazník povinen předložit daňový doklad od prodávajícího. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele.
 2. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí § 2099 – 2117, § 2165 – 2174, § 2615 odst. 2 OZ. Kupující je zejména povinen prodávajícímu sdělit, jaké vady zboží vytýká a jaké právo z vadného plnění si zvolil, tj. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Nebezpečí škody na věci přechází na spotřebitele převzetím zboží.
 4. V případě koupě zboží přes e-shop jeho kupující povinen zásilku zboží překontrolovat ihned po předání prodávajícím a ihned reklamovat případně zjištěné vady či poškození zboží; na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, tj. DEMAXIA, s.r.o., Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha 4 – Nusle, na adrese jeho pobočky, tj. ***Ostrava***, telefonicky na čísle +420 605 248 499 nebo e-mailem na adrese info@zaluzieee.cz.
 6. Barevné provedení v e-shopu je pouze orientační. Odstín se může lišit vzhledem k nastavení monitoru, samotné zobrazovací technologii a kalibraci barev. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronickou cestou nelze přistoupit.

 

Čl. VII – Zaměření a montáž

 1. V případě objednávky zboží za jeho současné montáže a instalace ze strany prodávajícího provádí prodávající zaměření rozměrů za účelem zadání požadavků k výrobě zboží zdarma. Kupující je v takovém případě povinen uhradit zálohu za zboží ve výši 50 % kupní ceny v den zaměření dle čl. II odst. 7 VOP.
 2. V případě zaměření rozměrů za účelem zadání požadavků k výrobě zboží svépomocí ze strany kupujícího přebírá kupující odpovědnost za správnost tohoto zaměření, tudíž není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit po dodání zboží z důvodu, že zboží neodpovídá rozměrům, jejich zaměření provedl sám kupující.

 

Čl. VIII – Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zaluzieee.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

Čl. IX – Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

Čl. X – Doručování

Smluvní strany akceptují doručování veškerých písemností prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného či uznávaného elektronického podpisu.

 

Čl. XI – Závěrečná ustanovení

 1. Strany kupní smlouvy se dohodly, že všechny spory vznikající mezi nimi z takové smlouvy, jejíž součástí jsou i tyto VOP, a v souvislosti s ní, nebo s jejím uzavíráním, budou rozhodovány výlučně u soudů ČR, jejíž místní příslušnost bude výlučně určena dle sídla prodávajícího ke dni podání žaloby. Volbou příslušnosti podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby příslušnosti jinak použila dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12.12.2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Nařízení Brusel I bis).
 2. Pokud vztah založený uzavřenou kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Jak jste s naší prací spokojeni?

Pavel TP Trojánek
Pavel TP Trojánek
Read More
Milá zákaznická podpora, profesionální servis, kvalitní výrobky. Děkujeme!
Veronika Cabúková
Veronika Cabúková
Read More
Parádní a rychlá komunikace :). Rychle přijeli, vyměřili, vyhotovili a včera nainstalovali :). Za mě spokojenost jsou krásné :).
Martin Novotný
Martin Novotný
Read More
Skvělý přistup, rychlé jednání a hlavně skvěle odvedená práce !
Veronika Podešvová
Veronika Podešvová
Read More
Rychlá komunikace, skvělý přístup👌😎 můžu jen doporučit, děkuji kluci!
Previous
Next

NOVINKA!

Nově nabízíme elegantní plisé žaluzie

Plise-popup (1)

Plisé žaluzie jsou netradiční a stylová varianta stínění. Zaměření je ZDARMA!

Zavolejte nám na 605 24 84 99 !

Působíme téměř po celé ČR.